• ksfbangalore@gmail.com
  • +91 76250 00990
  • 080-25202299
KRISHIK SARVODAYA FOUNDATION

KRISHIK SARVODAYA FOUNDATION

PÀȶPï ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ««zsÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw «zÁåyð ªÉÃvÀ£À Cfð

PÀȶPï ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï (j.) ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÉUÀ¼À°è CT® ¨sÁgÀvÀ £ÁUÀjÃPÀ DqÀ½vÀ ¸ÉêÉ/PÀ£ÁðlPÀ gÁdå DqÀ½vÀ ¸ÉêÉ/¨ÁåAQAUï ªÀÄÄAvÁzÀ ««zsÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ.

All fields are mandatory
Form must be filled using English only

       
Candidate Bank Details


Name of the Candidate (He/She) *

Name of the Bank the candidate holding the SB Account *

Savings Bank (SB) Account Number *

Name of the Branch of the Bank and the Bank Code Number *

IFS Code *
PɼÀPÀAqÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ RqÁØAiÀÄ
ªÉÄð£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤dªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥Á æªÀiÁtÂPÀªÁV zsÀÈrÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.


µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ

1. PÀȶPï ¸ÀªÉÇðÃzÀAiÀÄ ¥sËAqÉñÀ£ï £ÀqɸÀĪÀ °TvÀ/ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

2. J®ègÀÆ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖgÀ¨ÉÃPÀÄ.

3. DAiÉÄÌAiÀÄÄ PÉ.J¸ï.J¥sï. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.